.

Faaliyetler - 2016 Yılı

 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nün kuruluşu, amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi 09/02/2016 tarih ve 273/14 sayılı Senato kararı ile kabul edildi. (09/02/2016)
  (EK-1 için TIKLAYINIZ)
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesinin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince 02/03/2016 tarihinde 1 Koordinatör ve aynı maddenin 2 inci fıkrası gereğince 2 Koordinatör Yardımcısı görevlendirildi. (29/03/2016)
  (EK-2 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi kapsamında oluşturulacak olan Koordinasyon Kurulunda görev alacak en çok üyeye sahip 2 (iki) Sendikanın Üniversite Temsilcilerinin isimlerinin ve görev yaptıkları birimlerin bildirilmesi yazı ile istenildi. (25/03/2016)
  (EK-3 için TIKLAYINIZ)
 • Koordinasyon Kurulumuzun 24.05.2016 tarih ve 1/2 sayılı kararı gereği birimlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulması için yazı yazıldı. (24/05/2016)
  (EK-4 için TIKLAYINIZ)
 • Birimlerimizin bulunduğu binalarda, Risk Değerlendirme Birimlerinde görevlendirilmek üzere 1 adet Çalışan Temsilcisi görevlendirilmesi hususunda yazı yazıldı. (01/04/2016)
  (EK-5 için TIKLAYINIZ)
 • Birimlerimizin az tehlikeli sınıfta yer alması nedeniyle İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince; Acil Durum Görevlisi olarak Arama, Kurtarma, Tahliye Ekibinde 50 çalışan için 1 personel, Yangınla Mücadele Ekibinde 50 çalışan için 1 personel görevlendirilmesi gerektiği bildirildi. (01/04/2016)
  (EK-6 için TIKLAYINIZ)
 • Koordinatörlüğümüz ile Stratejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Yangınla Mücadele konularında 2, Arama Kurtarma ve Tahliye konularında 2 olmak üzere 4 Eğitim düzenlendi ve 180 personel eğitim sonunda Katılım Belgesi almaya hak kazandı. (22/06/2016)
  (EK-7 için TIKLAYINIZ)
 • İlkyardım Yönetmeliği gereğince  birimlerimizde İlk Yardım Ekibi için 20 çalışana 1 personel görevlendirilmesi gerekmekte olup, üniversitemiz bünyesinde çalışan personelimizin tüm kurs giderleri rektörlüğümüz tarafından karşılanarak yönetmelik hükümlerine göre Koordinatörlüğümüz ile Stratejik İşbirliği, Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile 4 dönem eğitim almaları sağlandı ve eğitim sonunda 63 personelimiz yapılan sınavlarda başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. (27/05/2016)
  (EK-8 için TIKLAYINIZ)
 • 25.04.2016/19971 sayılı yazı ile Üniversitemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yapılacak olan Risk Değerlendirme, Acil Durum Eylem Planı ve Acil Durum Tahliye Planlarını hazırlayacak İş Güvenliği Uzmanlarının isim listesi ve hizmet binalarına planladıkları ziyaret tarihleri birimlere yazı ile gönderilerek, görevli Uzmanlara gerekli yardımın yapılması istenildi. (25/04/2016)
  (EK-9 için TIKLAYINIZ)
 • Birimlerimizde A, B, C İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre birimlerimizde verilecek olan eğitimlerde görev almak isteyen akademik ve idari personellerimizin isimlerinin "İş Güvenliği Uzmanlığı" belgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG Katip üzerinden alınan "Personel Bilgileri Formu" ile birlikte Koordinatörlüğümüze bildirmeleri için yazı yazıldı. (02/05/2016)
  (EK-10 için TIKLAYINIZ
 • Koordinatörlüğümüz tarafından alt işveren ve müstecirlerin İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin takip edilebilmesi için, biriminizin ilişkide olduğu alt işverenler ile müstecirler için İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin bildirilmesi için birimlerimize yazı yazıldı. (02/05/2016)
  (EK-11 için TIKLAYINIZ)   
 • Üniversitemiz bünyesindeki birimlerde görevli personel içinden İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip olan çalışanlarımız ile toplantı yapıldı. İş Güvenliği Uzmanları ile Eğitim Notları hazırlanması için 2 toplantı yapıldı. Çalıştay kararı alındı ve 2 günlük Çalıştay yapıldı. (23/05/2016)
  (EK-12 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında; İş Güvenliği Uzmanı olarak görev almak isteyen personellerimizin 30.06.2017 tarihine kadar görevlendirilebilmesi ve ödemelerinin ilgili bütçe tertibinden yapılabilmesi için Rektörlük Makamının Onay’ına sunuldu ve onaylanan görevlendirmeler birimlere bildirildi. (31/10/2016)
  (EK-13 için TIKLAYINIZ
 • Koordinasyon Kurulumuzun 14.11.2016 tarih ve 7/2 sayılı kararı gereği birimlerimizde, Acil Durum Eylem Planı hazırlanması için yazı yazıldı. (23/11/2016)
  (EK-14 için TIKLAYINIZ)
 • Koordinasyon Kurulumuzun 14.11.2016 tarih ve 7/3 sayılı kararı gereğince birimlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulması için yazı yazıldı. (23/11/2016), (EK-15 için TIKLAYINIZ)
 • Koordinasyon Kurulumuzun 01.12.2016 tarih ve 8/2 sayılı kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince görevlendirilen personellerimizin görevlendirildikleri birimde eğitim alınmasının sağlanması ve ödeme listelerinde dahil edilmesi için birimlere yazı yazıldı. (02/12/2016)
  (EK-16 için TIKLAYINIZ)
 • Koordinasyon Kurulumuzun 01.12.2016 tarih ve 8/1 sayılı kararı gereği; Birimlerimizde Kısmi Zamanlı Öğrenci statüsünde çalışan öğrencilerimizin, çalıştırıldıkları birim tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alacak personel listelerine ve ödeme listelerine dahil edildi. (02/12/2016)
  (EK-17 için TIKLAYINIZ)   
 • Bu çerçevede T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10308,10312pdf.pdf?0 adresli web sayfasında yayınlanan 14/11/2016 tarih ve 45516914-110.11.04-[462.1064]-9283 sayılı Ek Ödeme konulu görüş ile 6331 sayılı Kanunla getirilen yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu 1/7/2016 tarihinde başlayan kurumlar bakımından bu zorunluluk 1/7/2017 tarihine ertelendiğinden ve bu kurumlar için 1/7/2017 tarihinden önce söz konusu yükümlülüklerin ifa edilmeye başlanması sorumluluğu bulunmadığından,  zorunlu olmayan bu işler için işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı görevlendirilerek ilgili personele ilave ödeme verilmeye başlanmasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirildiğinin görülmesi sonucunda ödemeler için oluşan tereddütlü konunun çözülebilmesi için hem T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne konu ile ilgili görüş yazıları yazıldı.(16/12/2016)
  (EK-18 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz birimlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince çalışan personellerimizin (Akademik, İdari, Sözleşmeli, Daimi ve Geçici İşçi, Şirket işçisi) sayısının belirlenebilmesi için "Çalışan Personel Sayısı Tespit Formu" düzenlenmiş ve doldurulması için yazı yazıldı. (20/06/2016)
  (EK-19 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz birimlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince çalışan personellerimizin (Akademik, İdari, Sözleşmeli) sayısının belirlenebilmesi için Personel Daire Başkanlığına yazı yazıldı. (16/06/2016)
  (EK-20 için TIKLAYINIZ)
 • Üniversitemiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında; kamu idarelerince 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan cetvellere belirlenen kodlar "İş Kolu (NACE) Kodu Girişi" uygulamasındaki ilgili bölüme kaydedilerek 1 veya 2 kullanıcı adı ve şifreleri girilmek suretiyle kayıt tamamlanması için birimlere yazı yazıldı. (23/06/2016)
  (EK-21 için TIKLAYINIZ)
 • Birimlerimizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında görevlendirilen Acil Durum Görevlilerinin koordinatörlüğümüzce hazırlanan tabloya doldurularak bir nüshasının biriminiz personellerince görülebilecek bir ilan panosuna asılması bir nüshasının da Koordinatörlüğümüze gönderilmesi için birimlerimize yazı yazıldı.01/04/2016)
  (EK-22 için TIKLAYINIZ)
 • Koordinasyon Kurulumuz 2016 yılı içerisinde 8 oturumda 15 karar alındı. 
 • Koordinatörlüğümüz 2016 yılı içerisinde 128 değişik konuda yazışma yaptı. 

Faaliyetler

 • 2020 YIlı
 • 2018 Yılık
 • 2017 Yılı
 • 2016 Yılı